Молекуларна биологија

Молекуларна Дијагностика

NucliSENS® easyMAG®

Автоматски екстракционен систем, Систем за магнетска екстракција на генетски материјал од скоро секаков тип на примерок

NucliSENS EasyQ®

Компактен автоматизиран анализатор за ниско и високо волуменско тестирање Real-Time детекција., Базиран на patentirana BOOM tehnologija со магнетна силика

NucliSENS® miniMAG®

Магнтски екстракционен систем ,Real Time детекција базиран на NASBA технологија, ектракција на нуклеински киселини, BOOM технологија Адаптиран за сите видови лаборатории.

image
image

Напредни Технологии

Основано на специфични солидни технологии, нашиот NucliSENS® нуди комплетна платформа за молекуларна дијагностика: екстракција, амплификација и real-time детекција.

BOOM® Technology

Препознаен како Златен Стандард во екстакција на нуклеинска киселина, оваа технологија беше дополнително унапредена со воведот на магнетните силика честички.

NASBA*® Technology

За прецизна, real-time детекција која користи молекуларни бикони. Овој специфичен изо-термален метод на екстракција на нуклеинска киселина е алтернатива на PCR, и е високо адаптирана за амплификација на РНК и ДНК.
*NASBA: Nucleic Acid Sequence-Based-Amplification(Амплификација Базирана на Секвенца на Нуклеинска Киселина)

Решаваање на медицинските предизвици

NucliSENS® обезбедува апликации за дијагноза на инфективни болести во полињата на:

  • ХИВ инфекција,
  • Долнореспираторни инфекции,
  • Avian influence,H1N1, Inflenza A/B
  • Инфекции на Централниот Нервен Систем,
  • Сексуално Преноосливи Болести
  • Basic kit –овозможува комбинација на prajmeri за работа со било кој генетски материјал за било кое заболување

SIGMA-ALDRICH

Life Science Производи

Sigma-Aldrich, чија понуда вклучува антибиотици, пуфери, јаглехидрати, ензими, форензичарски алатки, хематолошки и хистолошки, нуклеотиди, протеини, пептиди, амино киселини и нивни деривати, прочистувачи на нуклеинска киселина,комбинација на primeri према потребите на лабораторијата за молекуларна дијагностика-комплетна понуда.

image

Biometra

Опрема за молекуларна биологија (системи за електрофореза, термосајклери, сликање и архивирање на гелови и друг тип на опрема за лабораторија за молекуларна биологија).

image