Микробиологија

bioMerieux, Светски лидер во автоматизирана микробиологија

Hуди производи за:

  • КЛИНИЧКА микробиологија
  • ИНДУСТРИСКА микробиологија

За повеќе информации за овие производи, Ве молиме да нe контактирате преку е-mail, телефон или факс, или може да не посетите секој ден од 8:00 до 17:00 часот.

Производи

PREVI™ Color Gram
Систем за автоматизирано боење по Грам
image
PREVI™ Isola
Систем за автоматизирана инокулација
image
Etest® - Strips
Стрипови за одредување на МИК (минимална инхибиторна концентрација)
image
VITEK® 2 Compact
Автоматизиран систем за микробиолошка идентификација и изработка на антибиограм Експертска анализа на резистенција, вродена или стечена,фенотипизација и категоризација на микроорганизмите, поврзување со болнички или друг software.
image
BacT/ALERT® 3D
Систем за автоматизирана детекција на микроорганизми во стерилни течности и детекција на Mycobacterium , хемокултури со инактиватор на антибиотик
image
OBSERVA®
Интегрирачки софтвер na податоците добиени од Vitek 2 Compact и Bact Alert,статистичка обработка на податоци
image
DiversiLab™
Систем за автоматизирана микробиолошка генотипизација, finger-print tehnologija bazirana na biochip-rep-PCR. Најдобар софтвер на свет за интрахоспитални инфекции
image
VIGIguard™
Епидемиолошки софтвер,можност за поврзување на системот во вашата лабораторија со вашиот LIS сотвер во болницата
image
NucliSENS® miniMAG® and NucliSENS® easyMAG®
Автоматски системи за генетска екстракција на DNA и RNA
image
NucliSENS EasyQ®
Автоматизиран систем со комбинација на NASBA амплификација и real-time детекција
image
NucliSENtral™
software конекција на NucliSENS® miniMAG® & NucliSENS® easyMAG® with NucliSENS EasyQ® со LIS / HIS software
image
Gen-Probe
Совршен систем за рутински анализи од молекуларна дијагностика на заразни болести
image
VIDAS®
Автоматизиран имунолошки анализатор –ЕЛФА технологија
image
VIDIA®
Хемилуминисент автоматски имуноанализатор
image
DAVINCI®
Нова генерација на автоматизиран систем на микроелиса на “стави примерок добиј резултат“
image
DAVINCI® Quattro™
Автоматска микроелиса со максимум 4 плочи во исто време
image
FlexTek™ 2
Потполно автоматизирана ЕЛИСА со 2 микроплочи
image
MECS PE
Автоматски трансфер, пресметување на анализи и извештај на податоци од вашата ЕЛИСА систем во вашата лабораторија
image
Moдуларна ELISA систем
Rider,software,washer,incubator/shaker
image
TEMPO
За енумерација на микроорганизми и детерминација на микробиолошки квалитет на производствениот процес и рок на траење на производот
image
Apiweb™
Софтвер за работа со Вашето PC
image
Chromogen medium image
Count-Tact™
Апарат за микробиолошка контрола на средината.
image
Air IDEAL 3P
Автоматизиран систем за микробиолошка контрола на воздух
image
BioBall
Едноставна квантитативна контрола на вода, храна и фармацевтски производи
image
QuantiswabTM
За квантитативна контрола на околината.
image
image