Лабораториска Опрема

  • SIGMA-ALDRICH - Лабораториска опрема
  • GREINER-ESR - опрема за седиментација
  • HUMAN - комплетен панел на опрема за биохемиски лаборатории
  • bioMerieux - комплетен панел на целосно автоматизирани системи во имунологија, микробиологија, хемокултура и молекуларна биологија
  • VWR - Комплетна понуда за лабораториска опрема
  • Waters - HPLC, UPLC, LC/MS…
  • Biometra - Опрема за молекуларна биологија (системи за електрофореза, термосајклери, сликање и архивирање на гелови и друг тип на опрема за лабораторија за молекуларна биологија).
image