Имунологија

Имуноаналитички тестови (Имуноесеи)

Комплетниот асортиман на BioMerieux на системи и реагенси нудат повеќе од 90 различни имуноесеи. Комбинацијата на ELISA тест методот и флуоресцентното читање е технологија која овозможува резултати со одлична сензитивност и специфичност.

 • VIDAS® и mini VIDAS® се автоматизирани имунолошки анализатори со над 164 параметри кои одговараат на лаборатории од сите дејности.
 • VIDIA®, хемилуминисцентен имуноанализатор за поголеми болничките центри.
 • Biomerieux QUICKVUE™ и VIKIA® се високо-квалитетни брзи тестови за инфективни болeсти

Дијагностика на автоимуни заболувања: IMTEC – Human Elisa Тестови

Експертскиот тим од високо стручни научници создадоа широка палета на високо квалитетни тестови за дијагноза на автоимуни болести со комбинација на ЕLISA, LIA и IFA тестовите . Тестовите наоѓаат примена во дијагноза на автоимуни и реуматски заболувања.

IMTEC продуктите имаат CE сертификат и се дистрибуирани насекаде во светот.

 • Реуматски заболувања
 • Реуматски артрит
 • Имун Комплекс/Комплемент Систем
 • Миозит
 • Анти – Фосфолипидни Антитела
 • Кардиологија
 • Неврологија
 • Автоимуни заболувања на хепар
 • Васкулит/Нефрологија
 • Дијагностика на коагулација
 • Тироидни заболувања
 • Гинекологија/Андрологија
 • Гастроинтестинални заболувања

Контрола на квалитет на храна

Tecna претставува мост меѓу напреднатата биотехнологија и индустрија за храна. Компанијата произведува тестови и китови со употреба на имунохемиски и ДНК рекомбинантни методи. Tecna е високо специјализирана во R&D и во призводство на ELISA китови за следниве полиња:

 • Трагови од лекови во ветеринарни продукти
 • Микотоксини
 • ГМО (Генетски Модифициран Организам)
 • Диоксини
 • Трагови од лекови во ветеринарни продукти – референтни метеријали
 • Останати контаминанти

Tecna има развиено ELISA апликации за следниве медиуми:

 • Ткиво од животинско потекло
 • Житарици
 • Кафе и какао
 • Млечни производи
 • Јајца
 • Храна за добиток
 • Риба
 • Мед
 • Вино
 • Други

Tecna нуди професионално тестирање со цел креирање на мрежа од лаборатории кои ќе одговорат на есенцијалните барања за квалитет и сигурност во анализа на храната.

image image