Хроматографија

Waters

  • Течна Хроматографија со Ултра Перформанси (UPLC®)
  • Течна Хроматографија so Високи Перформанси (HPLC)
  • Хроматографски Колони, Хемиски Производи(Waters, Supelco)
  • Масена Спектрометриja (MS) Системи

Опрема

Потрошни материјали

Докажаните алатки на Вотерс за подготовка на примероци значајно ги подобруваат аналитните сигнали и ja намалуваат несаканата бука со зголемување на сензитивноста i репродуктивноста низ LC/MS системите.

Oasis® и Sep-Pak® производи за подготовка на примероци и Sirocco™ плочки за таложење на протеини се дизајнирани за едноставни и сложени матрици, биолошки и не-биолошки примероци, киселински, базни или неутрални молекули.

Софтвер

Софтвер

Лабораториската Информатика на Вотерс се состои од моќни софтверски решенија за управување во научни податоци, мрежна интеграција, и управување.

Хроматографскиот информациски софтверски пакет на Вотерс ќе и помогне на вашата лабораторија да функционира поефективно.

Максимализирање на Лабораториската Ефикасност

Интерфејсот на Empower 2 е дизајниран да ја максимализира вашата продуктивност, да го подобри начинот на собирање, процесирање и печатење на хроматографските податоци. Можностите вклучуваат:

  • Персонализирани извештаи на податоци
  • Интегрирани сопствени пресметки
  • Напредно управување на податоци
  • Интуитивна онлајн комуникација

Waters MassLynx™ Software го подобрува вашиот MS систем со својот интуитивен интерфејс, интелигентни контролни инструменти и софтверски карактеристики вградени околу фокусот на вашата анализа:примерокот.

За повеќе информации на овие производи, ве молиме контактирајте не преку е-mail, телефон или факс, или може да не посетите во нашите канцеларии секој ден од 09:00 до 17:00 часот.

image