Waters
САД

Повеќе од 50 години, Waters Corp. развива иновативни аналитички научни решенија за подршка на своите клиенти, во нивните откритија, операции, перформаси и регулаторна усогласеност.

Waters Corp. ја држи лидерската позиција во современите аналитички технологии- течната хроматографија, масената спектрометрија, реометрија и микрокалориметрија.

Kорпорацијата дизајнира, произведува, продава и сервисира ултра перформанс течна хроматографија (UPLC), висока перформанс течна хроматографија (HPLC), хроматографски колони и хемиски производи, масени спектрометриски (MS) системи, термални анализи и реометриски инструменти.

Waters Лабораториската Информатика се состои од пакет на моќни софтверски решенија за управување со научни податоци и мрежна интеграција. Со децении информатичките решенија на Waters им помагаат на водечките фармацевтски, еколошки, прехранбени и хемиски организации.

Со години на искуство во сите домени на лабораториското работење, Waters создаде високо иновативни, интегриран пакет на производи како Empower 2 Chromatography Data Софтверот, MassLynx Mass Spectrometry Софтверот, NuGenesis SDMS Информациската Платформа.

www.waters.com

image