Sigma Aldrich
Германија

Aldrich

logo

Aldrich е снабдувач на истражувачкиот и хемискиот пазар со органски и неоргански хемикалии, реагенси, стабилни изотопи за хемиски синтези, медицинска хемија, како и најразлични производи за научни истражувања. Каталогот на хемикалиите на Aldrich, “Aldrich Catalog and Handbook“ е често користен прирачник при анализи, вклучувањето на структури, податоци за физичките својства, како и литература. Многу студенти го користат и како референтна книга и може да Ви се достави по Ваше барање.

Sigma

logo

Sigma е главниот биохемиски снабдувач на корпорацијата Sigma - Aldrich, чија понуда вклучува антибиотици, пуфери, јаглехидрати, ензими, форензичарски алатки, хематологија и хистологија, нуклеотиди, протеини, пептиди, амино киселини и нивни деривати.

Sigma RBI

logo

Sigma RBI произвдува специјализирани производи за употреба во областа на клеточната сигнализација и невронауката. Нивната понуда се движи од стандардни биохемиски реагенси до најновите врвни научни алатки, вклучувајќи нови лиганди за рецептори и јонски канали.

ISOTEC

logo

Isotec произведува изотопски обележани производи за детерминација на протеинската структура, синтеза на пептиди, протеомикс, метаболитички истражувања, магнетна резонанца, нуклеарна магнетна резонанца...

Fluka

logo

Fluka произведува хемикалии и реагенси за аналитички, хемиски и биохемиски истражувања, односно располага со широк спектар на производи прилагодени на потребитe на хемиската и фармацевската индустрија.

Supelco

logo

Supelco е дел од корпорацијата на Sigma - Aldrich која произвдува потрошен материјал за хроматографија, различени материјали поврзани со испитување на животната средина како и материјали кои наоѓаат примена во прехранбената, фармацевтската, биотехнолошката, медицинската и хемиската лабораторија. Исто така Supelco нуди и хемиски референтни стандарди.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals

logo

Sigma-Aldrich Fine Chemicals (SAFC) е дел од Sigma - Aldrich корпорацијата која се занимава со производство на хемикалии специјализирани за суровини кои наоѓаат примена во производи за култура на клетки како и во производство на активни фармацевски супстанции.

Sigma Life Science (formally Sigma-Genosys)

Sigma Life Science обезбедува производи како ДНК/РНК олигонуклеотиди, китови за изолација и амплификација на ДНК и РНК, изотопски-обележани пептиди, рестрикциони ензими и уште многу други производи кои наоѓаат примена во различни истражувања во областа на молекуларната биологија.

www.sigmaaldrich.com

image