Активности snippet

Активности

  • Редовна едукација на вработените преку разни видови на тренинзи во земјава и странство.
  • Партиципирање на конгреси од обаластите кои ги покриваме.
  • Организирање на семинари и работилници.
  • Имплементација на ИСО 9001-2008.
  • Регионално проширување на нашите активности.
  • Постојано реинвестираме во нашата компанија. Во 2008 се проширивме во нови, поголеми канцелариски простори и поголем магацин.
  • Континуирани маркетинг активности.
image