Misioni Ynë

Të bëhemi pjesa më e rëndësishme e çdo laboratori modern në sektorin klinik dhe industrial, duke përfaqësuar pajisjet laboratorike më të sofistikuara, reagjensët, materialin e konsumit laboratorik me cilësi të lartë si dhe asistencë të plotë për mirëmbajtje dhe servisim dhe asistencë aplikative nëpërmjet kuadrove të trajnuara dhe me kualifikime të larta.

image